Home Praktijk Gezelschapsdieren Paarden AVG Contact Nieuws
                   
     
 
home > praktijk              
Praktijk Algemene voorwaarden

Even voorstellen
Openingstijden
Bereikbaarheid
Apotheek
Opname
Voorwaarden
 

Op onze (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.  Behandeling vindt plaats ďŗ contantĒ. Dit kan met behulp van een pinpas, chipper en natuurlijk ook cash. Na betaling krijgt U een kwitantie mee als betalingsbewijs.

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

 2. KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;

 3. Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de CliŽnt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht;

 4. Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

 5. CliŽnt: de eigenaar van de te behandelen PatiŽnt en/of de aanbieder van de PatiŽnt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of adviezen geeft;

 6. PatiŽnt(en): het door de CliŽnt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover diergeneeskundig advies wordt gegeven;

 7. (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

 8. Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld;

 9. Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de CliŽnt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenart-senpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt.

 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de CliŽnt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenprak-tijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

 2. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd.

 3. De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de CliŽnt te verstrekken, in rekening te brengen.

 4. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden PatiŽnt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van PatiŽnt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsen-praktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

 1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 5: Tussentijdse beŽindiging (Behandelings)overeenkomst

 1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en CliŽnt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beŽindigd door:
  a) het uitdrukkelijk verzoek van de CliŽnt, waarbij de CliŽnt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beŽindiging voor de PatiŽnt en, indien beŽindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de CliŽnt en zonodig de CliŽnt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  b) het overlijden van de te behandelen PatiŽnt;
  c) een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  d) een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt op ernstige wijze is verstoord.

 2. Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beŽindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de CliŽnt hierover informeren en zijn motivatie aan de CliŽnt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

 3. Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beŽindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de CliŽnt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

 1. De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

 2. Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

 3. Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.

 4. Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste Є 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.

 5. De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.

 6. Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van Є 50,00 (vijftig euro).

 7. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de CliŽnt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt direct te behandelen.

 8. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de CliŽnt de PatiŽnt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de CliŽnt in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten

 1. De CliŽnt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De CliŽnt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beŽindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de CliŽnt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

 2. Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
  a) indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  b) het door de CliŽnt verschuldigde bedrag te crediteren;
  zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenart-senpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de CliŽnt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

 2. Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan geldt in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel het volgende:
  De Dierenartsenpraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden of onvolledigheden in het opstellen van het keuringsrapport, tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van de Dierenartsenpraktijk. De aansprakelijkheid zal in elk geval te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de CliŽnt kosteloos zal worden verstrekt. Elk geschil met betrekking tot keuringen van paarden en/of pony's zal in afwijking van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting voor Veearbitrage (arbitragecommissie voor paarden en ponyís). De Dierenartsenpraktijk aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dit keuringsrapport door anderen dan door de CliŽnt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 9: Eigendom

 1. De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld rŲntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde PatiŽnt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De CliŽnt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

 1. Betreding stallen/locatie werkzaamheden:
  Indien de behandeling van de PatiŽnt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de CliŽnt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De CliŽnt is gehouden hieraan gehoor te geven.

 2. Wetenschappelijk onderzoek:
  De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van) de PatiŽnt of van de PatiŽnt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de CliŽnt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de CliŽnt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 
   

             
   

             
   

             
            Spoedtelefoon:  0495 - 521 966